Manolis Glezos

Manolis Glezos, Pencil Illustration

Pencil Illustration

12cm x 10cm on paper | 2020-3-30

For a great Man to remember.

x GO TO TOP